پژوهشی کیفی در باب دلالت های معنایی حجاب در میان دختران جوان

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد

عنوان: پژوهشی کیفی در باب دلالت های معنایی حجاب در میان دختران جوان

پژوهش‌گر: مسعود پاشاامیری

استاد راه‌نما: دکتر مصطفی ظهیری‌نیا

استاد مشاور: دکتر یاسر رستگار

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، 1395


چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی دلالت های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانی است که از سبک های نامتعارف پوشش استفاده می کنند. به عبارتی، زنان و دختران جوان که ممکن است پوششان از منظر هنجارهای جامعه و گفتمان حاکمیت، نامتعارف به نظر برسد، چه تفسیر و معنایی از پوشش و حجاب خود دارند؟ پژوهش حاضر با اتخاذ یک رویکرد کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری، به بررسی این موضوع می پرازد. نمونه پژوهش را زنان و دختران جوان شهر بندرعباس تشکیل می‌‌ دهند که با استفاده از دو روش نمونه گیری هدف‌مند و گلوله برفی انتخاب شدند. برای این پژوهش 20 مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام گردیده و اطلاعات حاصل از آن با تکنیک نظریه زمینه ایی، تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش، در قالب 12 مقوله محوری و یک هسته مرکزی کدگذاری شده اند، که عبارتند از: فردی شدن پوشش، پوشش پدیده متفاوت از حجاب، دلالت های زیبا شناختی، دلالت‌های روان شناختی، تنوع طلبی، موقعیت مندی، نسبی شدن، الگوی پوشش رایج، مقاومت فرهنگی، الزام های ساختاری، دلالتهای دینی و حفاظ امنیتی. مقوله هسته تحقیق نیز «سیالیت پوشش در برابر الگومندی پوشش» می‌باشد که از تحلیل مفهومی مقولات محوری ادراک گردیده است.