نظریه‌پردازی مبنایی معانی و دلالتهای حاکم بر انتخاب انواع پوشش در میان زنان شهر تهرانی

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد

عنوان: نظریه‌پردازی مبنایی معانی و دلالتهای حاکم بر انتخاب انواع پوشش در میان زنان شهر تهرانی

پژوهش‌گر: شیوا علینقیان

استاد راه‌نما: دکتر محمود شهابی

استاد مشاور: دکتر فاطمه جواهری

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1390


چکیده:

در رساله حاضر دلالت ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل شده است. در این راستا چند پرسش مد نظر بوده است. اول آن که زنان با ظاهر شدن در کدهای مختلف پوششی به دنبال خلق چه معانی هستند؟ دوم آن که زنان در فرایند تولید معانی مورد نظر خود از چه استراتژی استفاده می ‌کنند؟ و در نهایت این که پیامدهای چنین انتخاب پوششی چیست؟ برای پاسخگویی به سوالات فوق از یک رویکرد پدیدار شناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه پردازی مبنایی استفاده شده است. نتایج تحقیق که برآمده از نمونه گیری نظری و مصاحبه با 35 زن تهرانی بود نشان داد که پوشش زنان تهرانی نه تنها در شکل بلکه در معانی نیز دارای لایه ها وسطوح متنوعی است و نمی‌توان آن را تنها در یک ایده‌ی اصلی که گفتمان مسلط تلاش در بازتولید آن دارد، خلاصه کرد. داده ها نشان می‌دهند که تنوع پوششی در شهر تهران از یک منطق مذاکره ای که مبتنی بر نوعی چانه زنی و بده بستان با محیط می‌باشد؛ نشأت می‌گیرد. زنان از طریق تغییر کدهای پوششی خود با فضایی که وارد آن می‌شوند به گفتگو می پردازند و در قبال پوششی که برمی‌گزینند، پاسخی متناسب از محیط دریافت می‌کنند و بدین ترتیب خود را به اهداف، انگیزه ها و پیامدهای مورد انتظار نزدیک می‌کنند. یک زن می‌تواند به واسطه‌ی تغییر پوشش خود در محیطهای مختلف، حضور اجتماعی متفاوتی را رقم زند. چنین تغیری نتیجه ی زندگی در یک زیست جهان متناقض است و نشان می‌دهد که زنان در فضای امروز ایران نه در قالب کلیشه‌ی سنتی، فرودست و پذیرای بی چون و چرای ساختارهای اجتماعی هستند و نه توان از بین بردن آنها را دارند بلکه به طور همزمان دارای درجاتی از سوژگی و فرودستی می‌باشند که به آنها این امکان را می‌دهد تا ساختارهای اجتماعی را نه به طور کامل بلکه به طور نسبی نادیده بگیرند و یا به چانه زنی با آن بپردازند.