مدیریت بدن و رابطه آن با دنیوی شدن بدن

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد

عنوان: مدیریت بدن و رابطه آن با دنیوی شدن بدن

پژوهش‌گر: انسیه جهانشاه‌لو

استاد راه‌نما: دکتر محسن نوغانی

استاد مشاور: دکتر علی یوسفی

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1391


چکیده:

در دوره مدرن بدن اهمیت یافته، کنترل و نظارت بر آن با شتاب زیادی دنبال می‌شود به طوری که بدن تبدیل به پروژه‌ای می‌شود که به طور فزاینده‌ای برای مداخله بشر باز است و تبدیل به شی‌ء برای مدیریت انسان و پیکربندی مجدد آن شده است. در دوره جدید بدن در جامعه‌شناسی به طور وسیعی تبدیل به نقطه مرجعی در جهان در حال تغییر شده است که این تغییرات در بدن خلاصه شده است. از نظر دانشمندان فیزیکی بودن بدن به عنوان آخرین عرصه‌هایی قابل درک است که انسان قادر به کنترل آن است. برجسته شدن و اهمیت یافتن بدن در دوره مدرن با مفهوم دنیوی شدن گره خورده است. بطوریکه اندیشمندان توجه روزافزون افراد مدرن به بدن‌هایشان را نهایی‌ترین مرحله دنیوی شدن می‌دانند که انسانها را به حداکثر استفاده از امکانات موجود در احیا و نگهداری بدن خود وادار می‌کند. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از نظریه‌های اندیشمندان در حوزه جامعه‌شناسی بدن، رابطه مدیریت بدن با دنیوی شدن مورد بررسی قرار گیرد. در این مسیر مدیریت بدن به ابعاد سازنده آن تفکیک شده و تک تک این ابعاد با دنیوی شدن در ارتباط قرار گرفتند.نتایج توصیفی داده‌ها مبین آن است که تناسب اندام در بین ابعاد مدیریت بدن اولین اولویت را به خود اختصاص داده است. همچنین میانگین آرایش در بین پاسخگویان در حد متوسطی است. میانگین پوشش نشان از اهمیت بالای آن دارد. میانگین تناسب اندام و جراحی در حد نسبتاً پایینی است. در تبیین علل ابعاد چهارگانه مدیریت بدن میزان بتا نشان می‌دهد که دنیوی شدن بیشترین تأثیر را بر آرایش (0/520) و جراحی زیبایی (0/223) داشته است. فشارهای هنجاری نیز توانستند بخشی از ابعاد چهارگانه مدیریت بدن مانند تناسب اندام و پوشش را تبیین کنند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در این تحقیق دنیوی شدن و فشارهای هنجاری به طور مستقیم با ابعاد مدیریت بدن در رابطه معنی‌دار بوده و به عبارتی نظریه‌هایی که در این باب ذکر شده‌اند توسط این تحقیق تأیید شدند.