الگوهای تفسیر قواعد فرهنگی: مطالعه شیوه‌های معنابخشی به پوشش

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد

عنوان: الگوهای تفسیر قواعد فرهنگی: مطالعه شیوه‌های معنابخشی به پوشش

پژوهش‌گر: نصیبه عرب

استاد راه‌نما: دکتر سوسن باستانی

استاد مشاور: دکتر محسن گودرزی

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه الزهراء، 1391


چکیده:

مسئله پوشش جوانان علی‌رغم چالش‌هایی که درباره آن وجود دارد، مسئله‌ای است که آنها درباره آن اندیشیده و بدین ترتیب به تفسیر آن می‌پردازند.در این پژوهش با استفاده از روش نظریه مبنایی و مصاحبه با 22 نفر از جوانان دختر و پسر شهر تهران، با تیپ‌های مختلف پوشش، به شیوه‌های فهم و تفسیر پوشش از دید جوانان پرداخته شده است. برای این منظور محقق درصدد پاسخگویی به سوال‌هایی از قبیل چگونگی طبقه ‌بندی پوشش از دید جوانان، وجه اشتراک این طبقه ‌بندی‌ها و سرانجام به نحوه تفسیر قواعد فرهنگی از سوی آن‌ها پرداخته است.نتایج پژوهش حاکی از «طبقه ‌بندی‌های متنوع پوشش» می‌باشد. ولیکن علی‌رغم این طبقه- بندی‌های متنوع، وجه اخلاقی، وجه مشترک تمامی طبقه‌‌بندی‌ها است. هر نوع طبقه‌ بندی «دیگری» خلق می‌کند که بر حسب تعریف آنها، از معیارهای اخلاقی و نجابت به دور است. همچنین جوانان با تفسیر قواعد فرهنگی، آن را منعطف و فردی می‌سازند و در نتیجه جایی برای نقش کنش‌گر مهیا می‌کنند. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که حجاب به مثابه «هنجاری درونی‌ شده» است، لیکن در بعد عملی و نظری شاهد تنوع حجاب و تعریف آن از سوی جوانان می‌باشیم، بدین‌ترتیب نه با یک معنای واحد از حجاب، بلکه با پدیده «چند-معنایی‌ شدن حجاب» روبرو هستیم.