معرفی پایان‌نامه

بررسی تحول سبک زندگی جنسی دختران ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی

مربوط به دسته: پایان‌نامه‌ها, مقالات

ارسال در: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ نویسنده: سردبیر


عنوان: بررسی تحول سبک زندگی جنسی دختران ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی

پژوهش‌گر: مهناز ابراهیم پور عطا آبادی

استاد راه‌نما: دکتر سوسن باستانی

استاد مشاور: دکتر عفت‌السادات مرقاتی خویی

مرکز پژوهشی: دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا


چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی تحول سبک زندگی جنسی دختران جوان در جریان زندگی روزمره و در یک فضای زنانه است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی روایی با سیزده زن ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف شهر تهران که امکان صحبت از تجربه‌ی زیسته‌شان را داشتند، فراهم شده است. با ارائه‌ی مختصات فضایی خوابگاه تلاش کردیم نشان دهیم چگونه سطحی از دانش جنسی که در نهایت کنش زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد در این فضا شکل می‌گیرد. تحلیل مصاحبه‌ها در سه بخش به شرح زیر ارائه شده است: یک خط کلی داستان (خط روایی) که به عنوان مدل رفتارهای جنسی افراد مورد مطالعه شناسایی شد. دوم استخراج سه ژانر که تنوع رفتاری افراد را با توجه به خط روایی به دست آمده نشان می‌دهد. ژانر ها عبارتند از: ژانر شناختی، ژانر غایت‌مندانه و ژانر سنتی. در نهایت نیز تلاش شده به منظور به دست دادن توصیف دقیق تری از کنش جنسی افراد به استخراج مفاهیمی از میان مصاحبه های ایشان مبادرت ورزیم.