گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی

مؤسسه‌ی مطالعات تغییرات فرهنگی ایران، بر آن است تا با انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌های منسجم و منظم، به افزایش شناخت اقشار مختلف مردم از مسائل و در کنار آن، هموار نمودن زمینه برای سیاست‌گذاری‌های عمومی و دولتی در این عرصه یاری رساند.

بر این اساس، ذیل ساختار مؤسسه گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط ایجاد و سازمان‌دهی شده‌اند.

در حال حاضر، دو گروه مطالعاتی و پژوهشی «تغییرات خانواده و روابط جنسی» و «تحولات دین‌داری» در قالب مؤسسه شکل گرفته‌اند.