هم‌کاری با سایت

اگر قصد ارسال یادداشت برای سایت را دارید، ممنون می‌شویم نکات زیر را لحاظ نمایید:

حجم یادداشت‌های ارسالی، بیش از ۲۰۰۰ کلمه نباشد.

در نوشته تا حد امکان رسم‌الخط «جدانویسی» رعایت شود.

حوزه‌ی نوشته‌تان، به «مطالعه‌ی تحولات فرهنگی جامعه‌ی ایران» و موضوعات پیرامونی آن مرتبط باشد. البته دامنه‌ی این موضوع بسیار باز و گسترده است و بسیاری دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی با این حوزه مرتبط هستند.